ป้ายกัดกรด งานห้องสมุด ดร.ถนัด คอมันดร์

งานห้องสมุด ดร.ถนัด คอมันดร์ ป้ายกัดกรด

งาน ป้ายกัดกรด ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ตั้งอยู่บนชั้นที่ 21 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ห้องสมุดนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ ผู้สถาปนาอาเซียนขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิจอห์น เอฟ เคเนดี้ ซึ่งมี ดร.สุขุม นวพันธ์ เป็นประธานจำนวน 26 ล้านบาท และเงินบริจาคสมทบอีกประมาณ 14 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท โดยห้องสมุดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาเซียนทั้งเรื่องเกี่ยวกับองค์กรอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน ทาง MEDIA-INTERDESIGN ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิต ป้ายกัดกรด ภายในห้องสมุดแห่งนี้

ป้ายกัดกรด