line id
ติดต่อ: คุณอนุชา พิสิฐคุณาการ 094-3653-541


qr-code
line id

Tel: 02-116-1708
Fax: 02-116-1709

ประวัติการ ทำป้าย ของเรา

           บริษัท มีเดีย อินเตอร์ ดีไซน์ จำกัด รับทำป้ายโฆษณาทุกชนิด มากกว่า 25 ปี เพราะว่าเรามีบุคลากรในการผลิตด้วยความชำนาญ ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์ ฝ่ายควบคุมกำกับการผลิต ฝ่ายผลิตผลงาน ฝ่ายติดตั้ง ฯลฯ ผลงานทุกชิ้นผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน เพราะว่าเราต้องการให้ผลงานออกมาดีและให้เป็นที่พอใจของลูกค้า

           รับผลิตงานป้ายโฆษณาทุกชนิด ราคาโรงงาน เพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตเองโดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งงานให้เรียบร้อย เรามีป้ายหลายรูปแบบ ป้ายตัวอักษรโลหะ ป้ายอะคิลิค ป้ายกล่องไฟ ป้ายกัดกรด ป้ายทาวเวอร์ ป้ายไวนิล&ป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายอิงเจ็ท ป้ายภายในอาคาร ป้ายภายนอกอาคาร และงานป้ายอื่นๆ ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็ก หรือใหญ่ เราก็บริการให้คุณเป็นอย่างดี ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ทีมงาน ทำป้าย บริษัท มีเดีย อินเตอร์ ดีไซน์ จำกัด

     ฝ่ายกราฟฟิกดีไซน์ : ทีมากด้วยความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดชิ้นงานที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความแตกต่างในแต่ละชิ้นงานในการออกแบบ
     ฝ่ายควบคุมกำกับการผลิต : ให้ความสนใจในงาน ทำป้าย ของท่านนับตั้งแต่ ท่านได้ตกลงทำสัญญาสั่งซื้องานจากเรา วางแผนและกำหนด Timeline เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของท่าน เพื่อให้งานของท่านออกมาดีที่สุด และ ตรงตามเวลาที่ท่านต้องการ
     ฝ่ายผลิตผลงาน : ด้วยประสบการณ์อันยาวนานตามที่ได้กล่าวไว้ พร้อมการฝึกอบรมเพิ่มพูลให้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตงาน การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เครื่องมือพิเศษ ทุกชนิด เพื่อให้การผลิตงานที่ได้รับมอบหมายออกมาดีที่สุด ทีมงานฝ่ายผลิตทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ ในการสร้างงาน ทำป้าย ของท่านในทุกรายละเอียด
     ฝ่ายติดตั้ง : ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง ทำป้าย ยาก หรือ ง่าย, งานติดตั้ง เล็ก หรือว่า ใหญ่ ทีมงานในฝ่ายทุกคนก็ให้ความใส่ใจในการติดตั้ง และ ความปลอดภัย เพื่อให้งานของท่าน ออกมาดีที่สุด ให้สมกับที่ท่านมอบหมาย เลือก บริษัท มีเดีย อินเตอร์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ผลิตงาน ทำป้าย ให้กับท่าน
     ผลงานทุกชิ้นผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานทุกชิ้น เพราะว่าเราต้องการให้ผลงานออกมาดีและให้เป็นที่พอใจของลูกค้า บริษัทฯรับประกันคุณภาพผลงาน
Media Inter Design รับ ทำป้าย โฆษณาทุกประเภท ไม่ว่างานชิ้นนั้นจะเล็ก หรือใหญ่ และพร้อมรับ ทำป้าย ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มอบงาน ทำป้าย โฆษณาของท่าน ให้เราได้เป็นผู้ช่วยท่าน

โทร : 094-3653-541

 
 

◆ เรื่องป้าย เรื่องง่าย เพราะ เรามีประสบการณ์มากว่า 25 ปี มีทีมงานมืออาชีพ
◆ ราคาถูก เพราะ เราเป็นผู้ผลิตจากโรงงานโดยตรง
◆ คุณภาพ เพราะ เราใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน
◆ สบายใจ เพราะ เรารับประกันคุณภาพงานทุกชิ้น

◆ คุณอนุชา พิสิฐคุณาการ Mobile : 094-3653-541
◆ Tel : 02-116-1708, Fax: 02-116-1709
◆ E-mail : midsign7824@hotmail.com, midsign7824@gmail.com

www.media-interdesign.co.th

Copyright © media-interdesign.co.th 2014 , All Rights Reserved